ബൈക്കിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ടുകിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ - കണ്ണൂരാൻ വാർത്ത