ജില്ലയിൽ റസ്ക്യൂ ഗാർഡുമാരെ നിയമിക്കും ; വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യു ജൂൺ മൂന്നിന്