അടയ്ക്കാതോട് ജനവാസമേഖലയിലിറങ്ങിയ കടുവ ഒടുവിൽ വലയിൽ