ചുദാൻ സുഗി... മിഡിൽ ലെവൽ പഞ്ച്; കരാട്ടെ കരുത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ധീരം പദ്ധതി മുന്നോട്ട്