"കല്യാശ്ശേരിയിൽ പുതിയ അടിപ്പാത നിർമാണത്തിന് അനുമതി ആശ്വാസപ്പാത