പടന്നക്കടപ്പുറത്തേക്കും ഏഴിമല ടോപ് റോഡിലേക്കും കെഎസ്ആർടിസി സർവീസ് തുടങ്ങി