മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിൽ നിലംപൊത്താറായ മരങ്ങൾ സംസ്ഥാനാന്തര യാത്ര ഭീതിയിൽ