കീഴ്പ്പളളി സി എച്ച് സി യിൽ കിടത്തി ചികിത്സ ഉടൻ ആരംഭിക്കുക സി.പി.ഐ. - കണ്ണൂരാൻ വാർത്ത