മത്സ്യ വണ്ടിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന 162 ലിറ്റർ മദ്യവുമായി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ - കണ്ണൂരാൻ വാർത്ത